Srivaishnava Guruparambarai - Vaazhi Thirunaamam


Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header


Periya Perumal (Sri Ranganathar - Namperumal) - Avani Rohini


thirumagaLum maNmagaLum siRakka vandhOn vAzhiyE |
seyyavidaith thAy magaLAr sEvippOn vAzhiyE |
iru visumbil vIRRirukkum imaiyavar kOn vAzhiyE |
idar kadiyap pARkadalai eydhinAn vAzhiyE |
ariya thayaradhan maganAy avathariththAn vAzhiyE | anthariyAmiththuvamum AyinAn vAzhiyE |
perugi varum ponni naduppin thuyinRAn vAzhiyE |
periya perumAL engkaL pirAn adigaL vAzhiyE ||


Periya Piratti (Sri Ranganayaki Thayar) - Panguni Uthiram


pangkayap pUvil piRandha pAvai nallAL vAzhiyE |
pangkuniyil uththara nAL pAr udhiththAL vAzhiyE |
mangkaiyargaL thilagam ena vandha selvi vAzhiyE |
mAl arangkar maNi mArbai mannumavaL vAzhiyE |
engkaL ezhiR sEnai mannarkku idham uraiththAL vAzhiyE |
irupaththanjchu utporuL mAl iyambumavaL vAzhiyE |
sengkamalach seyyarangkam sezhikka vandhAL vAzhiyE |
sIrangka nAyagiyAr thiruvadigaL vAzhiyE ||


Sri Senai Mudhaliyar (Viswaksenar) - Ippasi Pooradam


Ongku thulAp pUrAdaththudhich selvan vAzhiyE |
oNdodiyAL sUthravathi uRai mArban vAzhiyE |
Ingkulagil sadakOpaRku idham uraiththAn vAzhiyE |
ezhiR pirambin sengkOlai Endhumavan vAzhiyE |
pAngkudan muppaththu mUvar paNiyumavan vAzhiyE |
pangkayath thAL thiruvadiyaip paRRinAn vAzhiyE |
thEngku pugazh arangkaraiyE sindhai seyvOn vAzhiyE |
sEnaiyar kOn sengkamalath thiruvadigaL vAzhiyE ||


Swami Nammazhwar (Sri Satagopan) - Vaikasi Visakam


mEdhiniyil vaikAsi visAgaththOn vAzhiyE |
vEdhaththaich senthamizhAl viriththuraiththAn vAzhiyE |
Adhi guruvAyp puviyil avathariththOn vAzhiyE |
anavaradham sEnaiyar kOn adi thozhuvOn vAzhiyE |
nAdhanukku nAlAyiram uraiththAn vAzhiyE |
nanmadhurakavi vaNangkum nAvIRan vAzhiyE |
mAdhavan poRpAthugaiyAy vaLarndharuLvOn vAzhiyE |
magizh mARan sadakOpan vaiyagaththil vAzhiyE ||


Sriman Nathamunigal (Sadamarsana Kula Tilakar) - Aani Anusham


Ani thanil anudaththil avathariththAn vAzhiyE |
ALavandhArkku upadhEsam aruLi vaiththAn vAzhiyE |
bAnu theRkil kaNdavan sol pala uraiththAn vAzhiyE |
parAngkusanAr sol pirabandham parindhu kaRRAn vAzhiyE |
gAnamuRath thALaththil kaNdisaiththAn vAzhiyE |
karuNaiyinAl upadhEsak kadhi aLiththAn vAzhiyE |
nAnilaththil guru varaiyai nAttinAn vAzhiyE |
nalam thigazhum nAdhamuni naRpadhangkaL vAzhiyE ||


Uyyakondar (Sri PundariKatchar) - Chithirai Karthigai


vAla veyyOn thanai venRa vadivazhagan vAzhiyE |
mAl maNakkAl nambi thozhum malappadhaththOn vAzhiyE |
sIla migu nAdhamuni sIr uraippOn vAzhiyE |
chiththiraiyil kArththigai nAL siRakka vandhOn vAzhiyE |
nAliraNdum aiyaindhum namakkuraiththAn vAzhiyE |
nAlettin utporuLai nadaththinAn vAzhiyE |
mAl arangka maNavALar vaLam uraippOn vAzhiyE |
vaiyam uyyak koNdavar thAL vaiyagaththil vAzhiyE ||


Sri Manalkaal Nambi (Rama Misrar) - Maasi Magam


thEsam uyyak koNdavar thAL senni vaippOn vAzhiyE |
thennarangkar sIr aruLaich sErndhiruppOn vAzhiyE |
thAsaradhi thirunAmam thazhaikka vandhOn vAzhiyE |
thamizh nAdhamuni ugappaith thApiththAn vAzhiyE |
nEsamudan Ariyanai niyamiththAn vAzhiyE |
nIL nilaththil padhinmar kalai niRuththinAn vAzhiyE |
mAsi magam thanil viLangka vandhuthiththAn vAzhiyE |
mAl maNakkAl nambi padham vaiyagaththil vAzhiyE ||


Sri Yamunacharya (Aalavandhar) - Aadi Uthiradam


machchaNiyum madhiL arangkam vAzhviththAn vAzhiyE |
maRai nAngum Or uruvil magizhndhu kaRRAn vAzhiyE |
pachchai itta rAmar padham pagarumavan vAzhiyE |
pAdiyaththOn IdERap pArvai seydhOn vAzhiyE |
kachchi nagar mAyan iru kazhal paNindhOn vazhiyE |
kadaga uththarAdaththuk kAludhiththOn vAzhiyE |
achchamaRa mana magizhchchi aNaindhittAn vAzhiyE |
ALavandhAr thALiNaigaL anavaradham vAzhiyE ||


Sri Periya Nambi (Maha Purnar) - Margazhi Kettai

ampuviyil padhinmar kalai AyndhuraippOn vAzhiyE |
ALavandhAr thALiNaiyai adaindhuyndhOn vAzhiyE |
umbar thozhum arangkEsarkku ugappudaiyOn vAzhiyE |
Ongku dhanuk kEttai thannil udhiththa pirAn vAzhiyE |
vambavizhthAr varadhar urai vAzhi seydhAn vAzhiyE |
mARanEr nambikku vAzhvaLiththAn vAzhiyE |
emperumAnAr munivarkku idham uraiththAn vAzhiyE |
ezhil periya nambi charaN inidhUzhi vAzhiyE ||Sri Thiruvaranga perumal arayar - Vaikasi Kettai


Nathamuni kulanthigazha nangudhithoan vAzhiyE |
Natramizhin maraikisaiyai navindruraipoan vAzhiyE |
kadhalaranga kesarirugazhal panipoan vAzhiyE |
kanavara nayavisaiyal kalipippoan vAzhiyE |
edhamil vanangachiyanai ethisaipoan vAzhiyE |
yathipadhiyai parisagavetru vandhoan vAzhiyE |
theedhil yamunai thuraivan sevadiyoan vAzhiyE |
thiruvaranga perumal arayar thiruvadigal vAzhiyE |


Sri Thirukosthiyur Nambi (Thirukkurugai Piraan) - Vaikasi Rohini


manniyaseer Alavandaar malarpadhaththOn vAzhiyE |
vaikhAsirohiNinAL vandhudhiththOn vAzhiyE |
enniLa vanjikkini duraiththAn vAzhiyE |
emberumAnA rennum pEriyabhumavan vAzhiyE |
tannaNiyAm kAsipa kOththirathudiththO n vAzhiyE |
thirukkurukaippirA nennumpEr thigazhavandhOn vAzhiyE |
munnararum perumbhoodur munikkuraiththOn vAzhiyE |
mozhindha thirukkOtti nambi moodhulagil vAzhiyE ||


Sri Periya Thirumalai Nambi (Srisaila Purnar) - Vaikasi Swathi


vaikasi sOdhinAL vandhudhiththAn vAzhiyE |
vaN thiruvEnkatamudaiyA n varapuththiran vAzhiyE |
ayyan sri alavandaar adithozhuvOn vAzhiyE |
anavaradham malaikuniyarkku adimai seivOn vAzhiyE |
meyyanirAmAnusAriya n virumbumavan vAzhiyE |
mikka thirumalaiyAr kellAm mElAvAn vAzhiyE |
seyyathamizh vEdaththin sirappaRindhOn vAzhiyE |
thirumalainambigal ubhaya thiruvadigal vAzhiyE ||


- Sri Thirumalai Andan (Maladhaarar) - Masi Magam

We don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.
Sri Thirukatchi Nambi (Kanchi Purnar) - Masi Mrigaseersham


maruvArum thirumalli vAzha vandhOn vAzhiyE |
mAsi mirugasIridaththil vandhuthiththAn vAzhiyE |
aruLALarudan mozhi sol adhisayaththOn vAzhiyE |
ARu mozhi pUdhUrarkku aLiththa pirAn vAzhiyE |
thiru Alavattam seydhu sEvippOn vAzhiyE |
thEvarAsa attagaththaich seppumavan vAzhiyE |
theruLArum ALavandhAr thiruvadiyOn vAzhiyE |
thirukkachchi nambi iru thiruvadigaL vAzhiyE ||


Sri Maraneri Nambi (Kanchi Purnar) - Aani Aayilyam


Aanidhanil aayilyam avatharithaan vAzhiyE |
Aalavandhar thiruvadigal aasirvadhithaan vAzhiyE |
Manilam ethirasar manam vaazhvithoan vAzhiyE |
madhilaranga nagara madhil vaazhndharulvoan vAzhiyE |
thenamarum thenmozhiyin sirapirindhoan vAzhiyE |
Thigazh gnan bakthigalam serndhirupoan vAzhiyE |
vanavaril poru varingu maghizndu vandhoam vAzhiyE |
maraneri nambiyinai malarradigal vAzhiyE ||


Swami Ramanujar (Emperumanar) - Chithirai Thiruvadhirai


aththigiri aruLALar adi paNindhOn vAzhiyE |
arutkachchi nambi urai ARu peRROn vAzhiyE |
paththiyudan pAdiyaththaip pagarndhittAn vAzhiyE |
padhinmar kalai utporuLaip parindhu kaRRAn vAzhiyE |
suththa magizh mARan adi thozhuthuyndhOn vAzhiyE |
thol periya nambi charaN thOnRinAn vAzhiyE |
chiththiraiyil Adhirai nAL siRakka vandhOn vAzhiyE |
sIr perumbUdhUr munivan thiruvadigaL vAzhiyE ||


Sri Koorathazhwan (Azhwan) - Thai Hastham


sIrArum thiruppadhigaL siRakka vandhOn vAzhiyE |
thennarangkar sIr aruLaich sErumavan vAzhiyE |
pArArum ethirAsar padham paNindhOn vAzhiyE |
pAdiyaththin utporuLaip pagarumavan vAzhiyE |
nArAyaNan samayam nAttinAn vAzhiyE |
nAlUrAn thanakku muththi nalginAn vAzhiyE |
ErArum thaiyil aththaththingku vandhAn vAzhiyE |
ezhil kUraththAzhvAn than iNaiyadigaL vAzhiyE ||


Sri Mudaliandan (Dasarathi) - Chithirai Punarpoosam


aththigiri aruLALar adi panindhOm vAzhiyE |
arutpachchai varaNaththil avathariththAn vAzhiyE |
chiththiraiyil punarpUsam siRakka vandhOn vAzhiyE |
sIpAdiyam eedu mudhal seer peruvOn vAzhiyE |
uththamamAm vAdhoolam uyara vandhOn vAzhiyE |
Oor thirundhach sIrpAdham OonRinAn vAzhiyE |
muththiraiyum sengkOlum mudi peRuvOn vAzhiyE |
mudaliyANdAn poRpAdhangkaL OozhithoRum vAzhiyE ||


Sri Embar (Govindar) - Thai Punarpoosam


pUvaLarum thirumagaLAr polivuRROn vAzhiyE |
poygai mudhal padhinmar kalaip poruL uraippOn vAzhiyE |
mAvaLarum pUdhUrAn malarp padhaththOn vAzhiyE |
magaraththil punarpusam vandhuthiththOn vAzhiyE |
thEvum epporuLu padaikkath thirundhinAn vAzhiyE |
thirumalai nambikku adimai seyyumavan vAzhiyE |
pAvaiyargaL kalavi iruL pagal enRAn vAzhiyE |
bhattar thozhum embAr poRpadham iraNdum vAzhiyE ||


Sri Arulalaperumal Emperumanar (Yagna Moorthi) - Karthigai Bharani

Thiruvaazhun thennarangam sirakavandhom vaazhiye |
Thenarulaalar anbaal thirundhinan vaazhiye |
Tharuvaazhum yathiraasan thaazh adaindhon vaazhiye |
Thamizh gyana premaya saaram thamarkuraipon vaazhiye |
Therulaaru madhurakavi nilai thelindhon vaazhiye |
Thesu poli madandhannai sidhai thitaan vaazhiye |
Arulaaala maamuniyaam aariyan thaazh vaazhiye |
Arul kaarthigai baraniyon anaithoozhi vaazhiye ||- Sri Koil Komandur Ilayavalli Aachan (Baladhanvi Guru) - Chithirai Ayilyam
We don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.

- Sri Kidambi Aachan (Pranathaarhitharar) - Chithirai Hastham
We don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.

Sri Vaduga Nambi (Andhra Purnar) - Chithirai Aswini


chitirai aswiniyil sirappudan pirandhan vazhiye |
midhuna salagrama nagarathai vazhvithan vazhiye |
athigiri adipanindhavanidam kadhalutran vazhiye |
acharyanandri veru dheivam ariyadhavan vazhiye |
mukthi adaya acharyan padhame gadhi endran vazhiye |
Paal pongidum endru aranganaye veruthavan vazhiye |
ethirasarin migu arul petra unarndhon vazhiye |
vaduganambi thiruvadigal oozhi oozhi vazhiye ||


- Sri Pillai Urangavilli Dasar (Dhanurdasa) - Masi Ayilyam
We don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.

- Sri Thirukkurugai Piran Pillai (Kurukesar) - Ippasi Puradam or Avani Mrigasheersham
We don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.

- Sri Engalazhwan (Nadathur Azhwan) - Chithirai RohiniWe don't have this acharyan's Vaazhi Thirunaamam. Please request Sishya's & Abhimani to share with us if any of you have this Acharyan's Vaazhi Thirunaamam.


Sri Ananthazhwan (Ananthacharyaar) - Chithirai Chithirai


Malaiyil venkatavarkku mamanaar vAzhiyE |
Manichudarkon ananthanena vanthudhithaan vAzhiyE |
Ulagukkor thanjamena uthitharulvoan vAzhiyE |
Ulagamunda maladiyai Ugandhuindhaan vAzhiyE |
Ilagu Chithirai thannil chithiraiyoan vAzhiyE |
Endhai yathirasar inaiyadiyoan vAzhiyE |
Alarmel mangai Thiruvukku appanaae vAzhiyE |
Ananthaazhwan thiruvadigal anavaratham vAzhiyE |


Sri Thiruvarangathu amudhanar (Periya Koil Nambi) - Panguni Hastham


enthAdhai kUrEsar iNai adiyOn vAzhiyE |
ezhil mUngkilkudi viLangka ingku vandhOn vAzhiyE |
nandhAmal ethirAsar nalam pugazhvOn vAzhiyE |
nam madhurakavi nilaiyai naNNinAn vAzhiyE |
paindhAma arangkar padham paRRinAn vAzhiyE |
pangkuniyil aththa nAL pAr udhiththOn vAzhiyE |
andhAdhi nURRettum aruLinAn vAzhiyE |
aNi arangkaththamudhanAr adiyiNaigaL vAzhiyE ||


Sri Parasara Bhattar - Vaikasi Anusham


thennarangkar maindhan enach siRakka vandhOn vAzhiyE | thirunedunthANdagap poruLaich seppumavan vAzhiyE |
annavayal pUdhUrAn adi paNindhOn vAzhiyE |
anavaradham embArukku AtseyvOn vAzhiyE |
mannu thirukkUranAr vaLam uraippOn vAzhiyE |
vaikAsi anudaththil vandhuthiththOn vAzhiyE |
pannu kalai nAlvEdhap payan therivOn vAzhiyE |
parAsaranAm sIr battar pArulagil vAzhiyE ||


Sri Veda vyasa Bhattar (Sri Rama Pillai) - Vaikasi Anusham


Thendiraisoozh thiruvarangam sezhikka vandhoam vAzhiyE |
thenarangan maindhan ena sirakka vandhoan vAzhiyE |
Pandidharam yathirajar padham panindhoan vAzhiyE |
Paadiyathin utporulai pagandhuraippoan vAzhiyE |
Mandupugazh kooranaar maghizhndha selvan vAzhiyE |
Vaikasi anudathil paaruthithaan vAzhiyE |
Endisaiyum seerampaar padham panindhoam vAzhiyE |
Ezhil seeramapillai Inaiyadigal vAzhiyE ||


Sri Nanjeeyar (Vedanti) - Panguni Uthiram


theNdirai sUzh thiruvarangkam sezhikka vandhOn vAzhiyE |
sImAdhavan ennum selvanAr vAzhiyE |
paNdai maRaith thamizhp poruLaip pagara vandhOn vAzhiyE |
pangkuniyil uththara nAL pAr udhiththAn vAzhiyE |
oNdodiyAL kalavi thannai ozhiththittAn vAzhiyE |
onbathinAyirap poruLai Odhumavan vAzhiyE |
eNdisaiyum sIr battar iNai adiyOn vAzhiyE |
ezhil perugum nanjIyar inidhUzhi vAzhiyE ||


Sri Nampillai (Thirukkalikandri Dasar) - Karthigaiyil Karthigai


thEmaruvum sengkamalath thiruththALgaL vAzhiyE |
thiruvaraiyil pattAdai sEr marungkum vAzhiyE |
thAmam aNi vada mArvum puri nUlum vAzhiyE |
thAmaraik kai iNai azhagum thadam buyamum vAzhiyE |
pAmaruvum thamizh vEdham payil pavaLam vAzhiyE |
pAdiyaththin poruL thannaip pagar nAvum vAzhiyE |
nAma nudhal madhi mugamum thirumudiyum vAzhiyE |
nampiLLai vadivazhagum nAdORum vAzhiyE ||


Sri Vadakku Thiruveedhi Pillai (Sri Krishna Padhar) - Aani Swathi


Ani thanil sOdhi nannAL avathariththAn vAzhiyE |
AzhvArgaL kalaip poruLai AyndhuraippOn vAzhiyE |
thAn ugandha nampiLLai thAL thozhuvOn vAzhiyE |
sadakOpan thamizhkku Idu sARRinAn vAzhiyE |
nAnilaththil pAdiyaththai nadaththinAn vAzhiyE |
nalla ulagAriyanai namakku aLiththAn vAzhiyE |
InamaRa emai ALum iRaivanAr vAzhiyE |
engkaL vadavIdhip piLLai iNai adigaL vAzhiyE ||


Pillai Lokacharya - Ippasi Thiruvonam


aththigiri aruLALar anumadhiyOn vAzhiyE |
aippasiyil thiruvONaththu avathariththAn vAzhiyE |
muththi neRi maRaith thamizhAl mozhindharuLvOn vAzhiyE |
mUdhariya maNavALan munbuthiththAn vAzhiyE |
niththiyam nampiLLai padham nenjchil vaippOn vAzhiyE |
nIL vachana bUdaNaththil niyamiththAn vAzhiyE |
uththamamAm mudumbai nagar udhiththa vaLLal vAzhiyE |
ulagAriyan padhangkaL UzhithoRum vAzhiyE ||


Sri Koorakulotham Dasar (Kura Kulothama Nayan) - Ippasi Thiruvadhirai


Sandhadhamu Maazhvaargal Thamizh Valarthoan Vazhiye |
Thaaraniyil Sirunalloor Thaanudaiyoan Vazhiye |
Endhai Ulagariyanai Irainjumavan Vazhiye |
Ilagu thula vaadhiriyee Linguthithaan Vazhiye |
Indha Vulagakkorth Kidhamuraithoan Vazhiye |
Ezhil vasana boodathuk Kinimai Seidhaan Vazhiye |
Kunthinagarch Chindhai Konda Selvanaar Vazhiye |
Kura kulothama dhasar Kuraikazhalgal Vazhiye ||


Sri Vedantachaaryar (Vedanta Desikar) - Purattasi Thiruvonam


Vanja Para Samayam Mattra Vandhon Vazhiye |
Mannu Pughaz Bhoothooran Manamuhappon Vazhiye |
Kanja Thirumangai Ughakka Vandhon Vazhiye |
Kaliyanurai Kudi Konda Karuththudayon Vazhiye |
Senjol Tamil Maraigal Thelindhu Uraippon Vazhiye |
Thirumalai Mal Thirumaniyay Sirakka Vandhon Vazhiye |
Thanja Parakadhiyay Thantharulvon Vazhiye |
Than Tamil Thoopul Thiruvenkadavan Vazhiye ||


Sri Thiruvaimozhi Pillai (Srisailar) - Vaikasi Visakam


vaiyagameN sadakOpan maRai vaLarththOn vAzhiyE |
vaikAsi visAgaththil vandhuthiththAn vAzhiyE |
aiyan aruNmAri kalai AyndhuraippOn vAzhiyE |
azhagArum ethirAsar adi paNivOn vAzhiyE |
thuyya ulagAriyan than thuNaip padhaththOn vAzhiyE |
thol kurugApuri adhanaith thulakkinAn vAzhiyE |
theyva nagar kunthi thannil siRakka vandhOn vAzhiyE |
thiruvAymozhip piLLai thiruvadigaL vAzhiyE ||


Swami Manavala Mamuni (Varavara Muni) - Ippasi Thirumoolam


ippuviyil arangkEsarkku IdaLiththAn vAzhiyE |
ezhil thiruvAymozhip piLLai iNai adiyOn vAzhiyE |
aippasiyil thirumUlaththu avathariththAn vAzhiyE |
aravarasap perunjsOdhi ananthan enRum vAzhiyE |
eppuviyum srIsailam Eththa vandhOn vAzhiyE |
ErArum ethirAsar ena udhiththAn vAzhiyE |
muppuri nUl maNivadamum mukkOl thariththAn vAzhiyE |
mUdhariya maNavALa mAmunivan vAzhiyE ||


Sri Ponnadikkal Jeeyar (Azhagiya Varadhar) - Purattasi Punarpoosam


thiruvirundha malar thAlgal vAzhiyE |
sirandha sendhuvarAdhaiyum vAzhiyE |
tharuvirundha kai mukkOlum vAzhiyE |
tadampuyaththinil sangAzhi vAzhiyE |
maruvu kondal manavAla yOgiyai |
vAzhththi vAintharul vAimalar vAzhiyE |
karunaimEvum erAmAnusa muni |
Kanaka mouli kalandhoozhi vAzhiyE ||


Sri Appachiaranna (Varadarajan) - Avani Hastham


Singathinathanaal Sirakka Vandhoan Vazhiyae |
Seeranga thirupathiyil Avatharithoan Vazhiyae |
Thungamadhil Kachinagar Amarndha Selvan Vazhiyae |
Thooimaiyudan Seepadiyam Thoguthuraipoan Vazhiyae |
Pongu Pugazh Yathirasan Arul peruvoan Vazhiyae |
Pugazhudaiya Kandadai Kulavilakkoan Vazhiyae |
Sanguvannam Maamunithaal Adaindha Selvan Vazhiyae |
Sandhadhamu Mannavin Thalinaigal Vazhiyae ||


Sri Koil Kanthadai Annan (Varada Narayana Guru) - Purattasi Purattadhi


Thena marumalar Mulirth thiruthaalgal Vazhiyae |
Thiruchelai idaivaazhi Thirunaabi Vazhiyae |
Thaanamaru malarkankal Thaniyudharam Vazhiyae |
Thangu thongu Mubaveedham Thadantholgal Vazhiyae |
Manabaran Manavala Mamuni Seerpesum |
Malar pavalavaai vaazhi Manimuruval Vazhiyae |
Aanana Mundhirunaamamani Nudhalum Vazhiyae |
Arul vadivan kandadai annanendrum Vazhiyae ||


Sri Pillai Lokam Jeeyar (Varadhacharyar) - Chithirai Thiruvonam


Seerarum Kachinagar sirakka vandhoam Vazhiyae |
Chithiraiyil onathi ludhitha selvanaar Vazhiyae |
Erarum kuzhalmadavaarin paruthoan Vazhiyae |
Yatheendra pravana prabhavam eduthuraithaan Vazhiyae |
Neeraruvarangathil niraivetrinaan Vazhiyae |
Neeraelogarya nendru niyamanam Petroan Vazhiyae |
Thaararu maranadi Thinam thozhuvoam Vazhiyae |
Thaaraniyil lokamani thaalgalendrum Vazhiyae ||


- Sri Thirumazhisai Annavappangar (Veeraraghavan) - Aani Avittam
srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam |
srImath thadhIya padhapangaja brungarAjam |
srIrangarAja varadhArya krupA aththa bhAshyam |
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam ||

Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header
Download Sri Mudaliandan Swami Thirumaligai - Guruparambarai Wallpaper