Srivaishnava Guruparambarai Thanian


Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header


Periya Perumal (Sri Ranganathar - Namperumal) - Avani Rohini

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE |
chinthAmaNi mivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina: ||


Periya Piratti (Sri Ranganayaki Thayar) - Panguni Uthiram

nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEthatha: |
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham itham jagath ||

Sri Senai Mudhaliyar (Viswaksenar) - Ippasi Pooradam
srIrangachandhramasam indhirayA viharthum |
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram |
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva |
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma ||
Swami Nammazhwar (Sri Satagopan) - Vaikasi VisakammAthA pithA yuvadhayas thanayA vibhUthi: |
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm |
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam |
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA ||

Sriman Nathamunigal (Sadamarsana Kula Tilakar) - Aani Anusham
nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE |
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE ||


Kurugai Kavalappan (Sriman Nathamuni's Paduka) - Thai Visakam
nAthamauni padhAsaktham gyAnayOgAthi sampadham |
kurugAthipa yOghIndhram namAmi sirasA sadhA ||


Uyyakondar (Sri PundariKatchar) - Chithirai Karthigai

nama: pankaja nEthrAya nAtha: sri pAdha pankajE |
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhImathE ||

Sri Manalkaal Nambi (Rama Misrar) - Maasi Magam
ayathnathO yAmunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa nishkrayENa |
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam ||

Sri Yamunacharya (Aalavandhar) - Aadi Uthiradam

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha: | vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham ||

Sri Periya Nambi (Maha Purnar) - Margazhi Kettai

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA |
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama: ||

Sri Thiruvaranga perumal arayar - Vaikasi Kettai

srIrAmamisra padha pankaja sancharIkam |
srIyAmunArya vara puthram aham guNAdyam ||

Sri Thirukosthiyur Nambi (Thirukkurugai Piraan) - Vaikasi Rohini

srIvallabha padhAmbhOja dhIbhakthyamrutha sAgaram | srImadhgOshtIpurIpUrNam dhEsikEndhram bhajAmahE ||

Sri Periya Thirumalai Nambi (Srisaila Purnar) - Vaikasi Swathi

srImallakshmaNa yOgIndhra srIrAmAyaNa dhEsikam |
srIsailapUrNam vrushabha svAthi sanjAthamAsrayE ||

Sri Thirumalai Andan (Maladhaarar) - Masi Magam

rAmAnuja munIndhrAya dhrAmidI samhithArththadham |
mAlAdhara gurum vandhE vAvadhUkam vipaschitham ||

Sri Thirukatchi Nambi (Kanchi Purnar) - Masi Mrigaseersham

dhEvarAja dhayApAthram srI kAnchi pUrNam uththamam |
rAmAnuja munEr mAnyam vandhEham sajjanAsrayam ||

Sri Maraneri Nambi (Kanchi Purnar) - Aani Aayilyam

yAmunAchArya sachchishyam rangasthalanivAsinam | gyAnabhakthyAdhijaladhim mARanErigurum bhajE ||

Swami Ramanujar (Emperumanar) - Chithirai Thiruvadhirai
yo nithyam achyutha padhaambuja yugma rukma |
vyaamohathas thadhitharaaNi thrNaayamene |
asmadhguror bhagavathoasya dhayaikasinDHoh |
raamaanujasya charaNau sharaNam prapaDHye ||
Sri Koorathazhwan (Azhwan) - Thai Hastham
shreevathsa chihna mishrebhyo nama uktheemaDHeemahe |
yadhukthasyas thrayeekaNTeyaanthi manggala soothrathaam ||


Sri Mudaliandan (Dasarathi) - Chithirai Punarpoosam
paadhuke yathiraajasya kaTHayanthi yadhakhyayaa |
thasya dhaasharaTHeh paadhau shirasaa DHaarayaamyaham ||


Sri Embar (Govindar) - Thai Punarpoosam

raamaanuja padhachCHaaya govindhaahvaanipaayanee |
thadhaayaththa svaroopaa saa jeeyaanmadhvishramasTHalee ||

Sri Arulalaperumal Emperumanar (Yagna Moorthi) - Karthigai Bharani
rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham |
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE ||


Sri Koil Komandur Ilayavalli Aachan (Baladhanvi Guru) - Chithirai Ayilyam
srI kausikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram |
srI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam |
srIsailapUrNa padha pankaja saktha chiththam |
srIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi ||

Sri Kidambi Aachan (Pranathaarhitharar) - Chithirai Hastham
rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI yasya dhImatha: |
prApyam cha prApakam vaNdhE pranNathArththiharam gurum ||


Sri Vaduga Nambi (Andhra Purnar) - Chithirai Aswini

rAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam |
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE ||

Sri Pillai Urangavilli Dasar (Dhanurdasa) - Masi Ayilyam
jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham |
rAmAnujasparsavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam |
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham |
rangEsamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE ||
Sri Thirukkurugai Piran Pillai (Kurukesar) - Ippasi Puradam or Avani Mrigasheersham
dhrAvidAgama sAragyam rAmAnuja padhAsritham |
ruchiram sarvagyam kurugEsAryam namAmi sirasAnhavam ||


Sri Engalazhwan (Nadathur Azhwan) - Chithirai RohinisrIvishNuchiththa padha pankaja samsrayAya chEthO mama spruhayathE kimatha: parENa |
nOchEn mamApi yathisEkarabhArathInAm bhAva: katham bhavithumarhathi vAgvidhEya: ||

Sri Ananthazhwan (Ananthacharyaar) - Chithirai Chithirai
akilAthma guNAvAsam agyAna thimirApaham |
AsrithAnAm susaraNam vandhE ananthArya dhEsikam ||


Sri Thiruvarangathu amudhanar (Periya Koil Nambi) - Panguni Hastham

mInE hasthasamudhbhUtham srIrangAmrutham AsrayE |
kavim prapannagAyathryA: kUrEsa padha samsritham ||

Sri Parasara Bhattar - Vaikasi Anusham

shree paraashara bhattaaryah shreeranggesha purohithah |
shreevthsaanggasuthah shreemaan shreyase me asthu bhooyase ||

Sri Veda vyasa Bhattar (Sri Rama Pillai) - Vaikasi Anusham

pauthram srIrAmamisrasya srIvathsAngasya nandhanam |
rAmasUrim bhajE bhattaparAsAravarAnujam ||

Sri Nanjeeyar (Vedanti) - Panguni Uthiram

namo vedhaantha veDHyaaya jaganmanggaLa hethave |
yasya vaagamrthasaara pooreetham bhuvanathrayam ||

Sri Nampillai (Thirukkalikandri Dasar) - Karthigaiyil Karthigai
veedhaanta veDHyaamrtha vaariraashehe |
vedhaarTHa saaraamrtha pooramagrayam |
aadhaaya varSHanthamaham prapaDHye |
kaaruNyapoorNam kali vairi dhaasam ||
Sri Vadakku Thiruveedhi Pillai (Sri Krishna Padhar) - Aani Swathi
sri krishna pAdha pAdhAbjE namAmi sirasA sadhA |
yath prasAdha prabhAvEna sarva sidhdhirabhUnmama ||


Pillai Lokacharya - Ippasi Thiruvonam
lokaachaarya gurave krSHNapaadhasya soonave |
samsaarabhogi sandhaSHta jeeva jeevathave namaha ||


Sri Koorakulotham Dasar (Kura Kulothama Nayan) - Ippasi Thiruvadhirai

lOkAchArya krupApAthram kauNdinya kula bhUshaNam |
samasthAthma guNAvAsam vandhE kUra kulOthamam ||

Sri Vedantachaaryar (Vedanta Desikar) - Purattasi Thiruvonam
srImAn vEnkatanAthArya: kavithArkkika kEsarI |
vEdhAnthAchAryavaryO mE sannidhaththAm sadhA hrudhi ||


Sri Thiruvaimozhi Pillai (Srisailar) - Vaikasi Visakam

nama srIsailanAthAya kunthI nagara janmanE |
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE ||

Swami Manavala Mamuni (Varavara Muni) - Ippasi Thirumoolam
shree shailesha dhaya paathram DHeebhakthyaadhi guNaarNavam |
yatheendhra pravaNam vandhe ramya jaamaatharam munim ||


Sri Ponnadikkal Jeeyar (Azhagiya Varadhar) - Purattasi Punarpoosam
ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA |
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE ||


Sri Appachiaranna (Varadarajan) - Avani Hastham

srImath vAnamahAsaila rAmAnuja munipiryam |
vAdhUla varadhAchAryam vandhE vAthsalya sAgaram ||

Sri Koil Kanthadai Annan (Varada Narayanan) - Purattasi Purattadhi
sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam |
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam |
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam |
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE ||
Sri Pillai Lokam Jeeyar (Varadhacharyar) - Chithirai Thiruvonam
srIsatAri gurOrdhivya srIpAdhAbhja madhuvratham |
srImathyathIndhrapravaNam srI lOkArya munim bhajE ||


Sri Thirumazhisai Annavappangar (Veeraraghavan) - Aani Avittam
srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam |
srImath thadhIya padhapangaja brungarAjam |
srIrangarAja varadhArya krupA aththa bhAshyam |
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam ||

Expand 1st header | Collapse 1st header | Expand All header | Collapse All header
Download Sri Mudaliandan Swami Thirumaligai - Guruparambarai Wallpaper