Varthamana Acharyan & Other Vidwans Kalakshepam  • Mudaliandan Vaibhavam

    padhuke yathi rajasya kathayanthi yadhakh yaya |
    thasya daasarathe: paadav Sirasa dhaarayaam yaham ||

  • Thirumaligai Nithyanusandhanam

    mesha Punarvasudhinae daasarathi hamsa sambhavam |
    yatheendra paadhukaapikyam vandhe daasarathim gurum ||